chuc-mung-nam-moi-2022

Điều lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ I)

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 260/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang)

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH - LĨNH VỰC

VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội

Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG.

Tên tiếng Anh: An Giang Business Association.

Tên viết tắt: ABA.

Điều 2. Tôn chỉ - mục đích:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các tổ  chức, doanh nghiệp, các cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, kỹ thuật và các nhà quản lý, chuyên viên kinh tế, kỹ thuật quan tâm đến hoạt động hội trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Hiệp hội là tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, nhằm mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đất nước.

- Hiệp hội là đầu mối thúc đẩy phát triển và quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan Nhà nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ với các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang với các tổ chức doanh nghiệp trong nước.

- Hiệp hội là tổ chức tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, với tôn chỉ : Hiệp hội là tổ chức cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong đó hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng của Hiệp hội và mỗi hội viên đều là khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến lược của nhau.

Điều 3.  Tư cách pháp nhân

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang là tổ chức độc lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về tài chính, hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước theo sự phân công của tỉnh và là thành viên của UBMTTQVN tỉnh An Giang.

- Hiệp hội có biểu tượng riêng và được sử dụng biểu tượng riêng của mình trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của tất cả các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, trụ sở đặt tại thành phố Long Xuyên.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội

- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan nhà nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

- Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội khác phù hợp với mục tiêu của Hiệp hội.

- Liên kết với các Hiệp hội doanh nghiệp khác trong nước, hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức hữu quan khác, tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế phù hợp với mục đích của Hiệp hội và giúp đỡ các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức đó.

- Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá hàng hóa, dịch vụ của tỉnh, nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh. hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư trong và ngoài tỉnh thông qua các giải pháp như: cầu nối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác.

- Giúp đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quyền chuyển giao công nghệ.

- Giúp các doanh nghiệp giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải.

- Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm phát triển hoạt động của doanh nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh. Tổ chức đoàn doanh nghiệp tỉnh đi nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại. Mời và đón tiếp các đoàn của tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại An Giang. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại và đầu tư.

- Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tỉnh tháp tùng lãnh đạo tỉnh trong các chuyến công tác trong và ngoài nước nhằm giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, thúc đẩy quan hệ với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao vị thế của tỉnh.

- Ngoài ra Hiệp hội tiến hành những nhiệm vụ khác nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội vì quyền lợi và sự phát triển của Hiệp hội và Hội viên.

- Tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và đề xuất cho UBND tỉnh các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo bằng nhiều hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh.

- Điều tra khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đề xuất cho tỉnh trong công tác xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp.

- Tổ chức hội nghị tổng kết các phong trào tiên tiến của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức việc xác nhận các sản phẩm, tác phẩm, các hoạt động của Hiệp hội và hội viên đã thực hiện có giá trị thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Tham gia, có ý kiến đề xuất trong công tác xét khen thưởng và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh.

- Thực hiện những công việc khác mà cơ quan quản lý nhà nước giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.

Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội

- Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội.

- Đại diện cho hội viên trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

- Tổ chức phối hợp hoạt động, thúc đẩy hợp tác giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội và hội viên, hòa giải tranh chấp trong nội bộ và Hiệp hội.

- Phổ biến huấn luyện kiến thức cho Hội viên, cung cấp thông tin cho hội viên theo quy định của Pháp luật.

- Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan của tỉnh để thực hiện các hoạt động của Hiệp hội.

- Được gây quỹ hội viên trên cơ sở hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để trang trãi về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và  ngoài tỉnh theo quy định của Pháp luật.

- Được sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao theo quy định pháp luật.

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 7. Tiêu chuẩn Hội viên

Mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đủ tiêu chuẩn, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện tham gia, có đơn xin gia nhập và được Ban thường trực của Hiệp hội đồng ý, đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội.

a) Hiệp hội có 03 hình thức, tiêu chuẩn hội viên:

Hội viên chính thức (gọi tắt là hội viên): Là các doanh nghiệp và doanh nhân, các tổ chức sản xuất kinh doanh, thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của nhà nước, đang sản xuất kinh doanh hoặc có trụ sở trên địa bàn tỉnh, kể cả văn phòng đại diện, chi nhánh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác được thành lập và hoạt động trên địa bàn Tỉnh.

- Hội viên liên kết: Là các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở ngoài tỉnh và doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội.

Hội viên danh dự: Là những tổ chức và cá nhân có uy tín, có đóng góp đặc biệt vào việc thực hiện mục đích và nhiệm vụ của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hiệp hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử vào Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hiệp hội.

Điều 8. Thể thức gia nhập Hiệp hội.

- Các tổ chức cá nhân có đủ tiêu chuẩn Hội viên được quy định tại Điều 7 muốn trở thành hội viên phải nộp hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

+ Đơn đăng ký gia nhập hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh(theo mẫu).

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp (nếu có).

- Đối với trường hợp là cá nhân: có Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc doanh nghiệp mà cá nhân đang làm việc.

- Các tổ chức cá nhân được trở thành hội viên của Hiệp hội khi:

+ Được công nhận là Hội viên theo quy định tại Điều 9.

+ Nộp đủ Hội phí gia nhập Hiệp hội (Trừ các trường hợp không phải nộp phí gia nhập).

Điều 9. Thủ tục công nhận Hội viên

- Ban Thường trực Hiệp hội xét và quyết định công nhận Hội viên chính thức, Hội viên liên kết.

- Ban Chấp hành Hiệp hội phê chuẩn, công nhận Hội viên danh dự theo đề nghị của Ban Thường trực.

Điều 10. Thôi tư cách hội viên

Hội viên đương nhiên không còn tư cách Hội viên nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

- Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

- Giải thể hoặc phá sản.

- Chết hoặc bị kết án.

- Theo quyết định của Ban thường trực khi:

+ Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Hiệp hội.

+ Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín hoặc quyền lợi của Hiệp hội.

- Hội viên tự nguyện và có đơn xin thôi tư cách Hội viên.

Điều 11. Tính kế thừa của Hội viên

- Pháp nhân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều hội viên hoặc chia tách, đổi mới hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp, đã là hội viên của Hiệp hội, nếu không có yêu cầu khác thì đương nhiên là hội viên của Hiệp hội.

- Hội viên của các Hiệp hội doanh nghiệp khác hoặc là các đơn vị thành viên của các doanh nghiệp cấp trên, mà doanh nghiệp đó đã hoặc chưa là Hội viên của Hiệp hội thì đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội nếu tự nguyện gia nhập và được Ban thường trực chấp nhận.

Điều 12. Quyền của Hội viên

- Tham dự vào các kỳ đại hội của Hiệp hội.

- Tham dự đại hội thường niên.

- Biểu quyết các chương trình, kế hoạch hoạt động của hiệp hội ở Đại hội.

- Hội viên chính thức được đề cử vào Ban chấp hành của Hiệp hội.

- Hội viên liên kết và hội viên danh dự được Ban thường trực mời đại diện tham gia một số hội nghị của Ban chấp hành và Ban thường trực. Được tham gia, xây dựng các nội dung của Hội nghị đó nhưng không tham gia biểu quyết.

- Được đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban thường trực về hoạt động của Hiệp hội và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh.

- Được hưởng sự giúp đỡ và các dịch vụ của Hiệp hội với điều kiện ưu đãi.

- Được nhận những thông tin, ấn phẩm của Hiệp hội và nhận những văn bản pháp quy do Nhà nước và tỉnh ban hành do Hiệp hội làm đầu mối tiếp nhận và được sử dụng những thông tin, ấn phẩm đó để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức doanh nghiệp của mình ở trong và ngoài nước.

- Được Hiệp hội hỗ trợ trong các mối quan hệ với các hội viên của Hiệp hội để được hưởng ưu tiên, ưu đãi của các hội viên khác trong quan hệ kinh tế, liên doanh liên kết về đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Được tham gia trong các đoàn công tác trong và ngoài nước của Hiệp hội nhằm mục đích xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát và phát triển thị trường và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp mình với thị trường quốc tế.

- Được hưởng ưu đãi và hỗ trợ của nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế thông qua Hiệp hội trên cở sở phù hợp với các quy định của Nhà nước và cam kết quốc tế.

- Được đề nghị Hiệp hội làm đại diện cho mình trong các quan hệ kinh tế - xã hội để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng trong các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

- Được thôi là hội viên của Hiệp hội nếu thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia (Trường hợp hội viên tự nguyện thôi làm hội viên của Hiệp hội thì phải hoàn thành các nghĩa vụ đóng hội phí tới thời điểm xin thôi và gửi văn bản thông báo cho Ban thường trực).

Điều 13. Nghĩa vụ của Hội viên:

- Đóng hội phí (trừ Hội viên liên kết  và hội viên danh dự) theo quy định của Hiệp hội.

- Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường trực Hiệp hội.

- Tham dự các cuộc họp do Đại hội triệu tập hoặc Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội mời.

- Cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến phục vụ việc thực hiện các chức năng của Hiệp hội.

- Đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích của Hiệp hội.

 

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 14. Tổ chức của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Cơ quan cao nhất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang là Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường.

- Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội gồm:

+ Ban chấp hành Hiệp hội.

+ Ban thường trực Hiệp hội.

+ Ban kiểm tra Hiệp hội.

- Các tổ chức trực thuộc gồm:

+ Văn phòng Hiệp hội.

+ Các ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc khác của Hiệp hội.

+ Các Chi hội của Hiệp hội đặt tại các huyện, thị, thành trong tỉnh. Việc thành lập các chi hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

- Lãnh đạo của Hiệp hội đồng thời là lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban thường trực bao gồm:

+ Chủ tịch Hiệp hội.

+ Các Phó chủ tịch Hiệp hội.

+ Tổng thư ký Hiệp hội.

+ Các Ủy viên ban chấp hành và Ủy viên Ban thường trực.

Điều 15. Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường

- Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội bất thường của Hiệp hội được triệu tập khi chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban chấp hành hoặc trên 50% (quá bán) số hội viên yêu cầu.

- Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường được xem là hợp lệ khi số đại biểu tham dự ít nhất trên 50% số đại biểu được triệu tập.

Điều 16. Nhiệm vụ của Đại hội

Đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường có nhiệm vụ thực hiện các nội dung chính sau đây:

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động và tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước.

- Phê chuẩn phương hướng hoạt động, kế hoạch của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

- Bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra mới.

- Quyết định đổi tên Hiệp hội. Sửa đổi Điều lệ (nếu có).

- Chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc giải thể Hiệp hội(nếu có).

- Tôn vinh, khen thưởng và kỷ luật các hội viên (nếu có).

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Điều 17. Biểu quyết của Đại hội

Nghị quyết của các kỳ đại hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh được biểu quyết theo đa số đại biểu tham dự kỳ Đại hội. Riêng các vấn đề quan trọng dưới đây thì chỉ thông qua khi có ít nhất 2/3 số đại biểu tham gia tán thành:

- Đổi tên Hiệp hội.

- Chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc giải thể Hiệp hội.

Điều 18. Hội nghị thường niên

- Hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm, có thể triệu tập toàn thể hoặc đại biểu hội viên.

- Tôn vinh các Doanh nghiệp, Doanh nhân và các tổ chức là thành viên của Hiệp hội có thành tích đóng góp quan trọng cho hoạt động của Hiệp hội.

- Tổng kết các phong trào điển hình, tiên tiến, đánh giá các sản phẩm có giá trị thực tiễn đem lại lợi ích cho xã hội.

- Tổ chức đối thoại, kiến nghị với lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh.

- Tổ chức giao lưu với các tổ chức quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp ở các địa phương khác.

Điều 19. Ban chấp hành

- Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội và do Đại hội bầu ra.

- Số lượng Ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Chỉ có hội viên chính thức tham gia vào Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp.

- Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang  họp thường lệ 6 tháng một lần và làm việc theo nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số Ủy viên có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về phía ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

- Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội theo nhiệm kỳ Đại hội. Thành viên của Ban chấp hành có thể bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc theo Nghị quyết của Ban Chấp hành.

- Trong trường hợp thành viên Ban Chấp hành nghỉ việc, bị đình chỉ công tác hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ thì hội viên là tổ chức có thành viên đó được cử người khác thay thế và thông báo cho Chủ tịch Ban Chấp hành trong vòng 30 ngày sau khi xảy ra tình huống trên. Người được cử thay thế chỉ được công nhận là Ủy viên Ban chấp hành với sự chấp thuận của đa số thành viên Ban chấp hành.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành

- Ban Chấp hành tổ chức, hướng dẫn thực hiện Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm của Hiệp hội trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội.

- Xét duyệt các mức phí Hiệp hội được thu, quy định mức hội phí và lệ phí.

- Quyết định, bầu bổ sung và miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc theo nghị quyết của Ban Chấp hành.

- Bầu Chủ tịch Hiệp hội.

- Phê chuẩn các chức danh Phó chủ tịch. Tổng thư ký và các Ủy viên Ban Thường trực theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

- Đề cử, tôn vinh Chủ tịch danh dự của Hiệp hội theo đề nghị của Ban Thường trực.

- Quyết định xin gia nhập các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Giám sát công việc của Ban Thường trực và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Quyết định công nhận hội viên danh dự theo đề nghị của Ban Thường trực.

- Thông qua quy chế hoạt động của Ban Chấp hành.

- Công nhận hoặc hủy bỏ tư cách hội viên trong trường hợp có khiếu nại của hội viên không đồng ý với quyết định của Ban Thường trực.

- Triệu tập Đại hội Hiệp hội.

- Chuẩn bị và thông qua các văn kiện trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ mới. Riêng nhiệm kỳ đầu tiên công tác nhân sự do Ban vận động chịu trách nhiệm chuẩn bị và giới thiệu.

Điều 21. Ban Thường trực

- Ban thường trực là cơ quan quản lý và điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành.

- Số lượng thành viên Ban Thường trực do Ban Chấp hành quyết định, phê chuẩn.

- Ban Thường trực bao gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng thư ký Hiệp hội và các Ủy viên Ban Thường trực. Các chức danh tham gia Ban Thường trực phải là Ủy viên Ban chấp hành.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, báo cáo trước Ban chấp hành việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mình.

- Chuẩn bị nội dung và báo cáo phục vụ cho các kỳ họp của Ban Chấp hành.

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Thường trực.

- Thay mặt Hiệp hội mời người giữ chức vụ Chủ tịch danh dự của Hiệp hội và giới thiệu để Ban Chấp hành tôn vinh.

- Mời và giới thiệu với Ban Chấp hành phê chuẩn các Hội viên danh dự của Hiệp hội.

- Phê duyệt các quyết toán tài chính hàng năm của Hiệp hội. Thông qua kế hoạch và báo cáo tài chính hàng năm của Hiệp hội trình Ban Chấp hành phê chuẩn.

- Quyết định công nhận và hủy bỏ tư cách của hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

- Chỉ đạo và điều hành các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội hoạt động nhằm thực hiện các mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành và của các kỳ Đại hội.

Điều 23. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hiệp hội

- Chủ tịch Hiệp hội do Ban chấp hành Hiệp hội bầu ra. Nhiệm kỳ của Chủ tịch theo nhiệm kỳ của Đại hội.

- Chủ tịch Hiệp hội đại diện cho Hiệp hội trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Chủ tịch Hiệp hội là người lãnh đạo cao nhất của Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội. Là người chủ trì và triệu tập các hội nghị của Ban Chấp hành và Ban Thường trực.

- Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm giới thiệu và đề nghị với Ban Chấp hành phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành.

- Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm giới thiệu, đề nghị với Ban Chấp hành phê chuẩn và thực hiện việc bổ nhiệm Tổng thư ký Hiệp hội.

- Chủ tịch Hiệp hội quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chánh Văn phòng Hiệp hội, trưởng các Ban, bộ phận chuyên môn và các tổ chức , các chi hội trực thuộc Hiệp hội.

- Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội.

- Chủ tịch Hiệp hội có quyền phân công và giao một số quyền hạn, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch cho các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Tổng Thư ký thực hiện quyền của Chủ tịch. Người được Chủ tịch phân công và giao quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước Hiệp hội và trước pháp luật về những công việc mà mình đã được phân công và giao quyền.

- Phó Chủ tịch là người giúp việc Chủ tịch trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hiệp hội, Phó Chủ tịch chịu sự lãnh đạo và phân công của Chủ tịch Hiệp hội, Phó Chủ tịch Thường trực do Chủ tịch phân công, thay mặt Chủ tịch điều hành Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 24. Chủ tịch danh dự

Chủ tịch danh dự là người có uy tín cao và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, tự nguyện đồng ý giữ chức vụ Chủ tịch danh dự và được Ban Chấp hành tôn vinh.

Điều 25. Tổng Thư ký

- Tổng Thư ký là người giúp Chủ tịch điều phối hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và được Chủ tịch phân công  phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

- Tổng Thư ký do Chủ tịch bổ nhiệm sau khi được Ban Chấp hành bầu.

- Tổng Thư ký chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch và Ban Thường trực chuẩn bị các văn bản, nội dung cho các cuộc họp Ban Thường trực và Ban Chấp hành.

- Tổng Thư ký chịu sự lãnh đạo và phân công của Chủ tịch Hiệp hội.

- Trong trường hợp Tổng Thư ký thôi giữa nhiệm kỳ thì Chủ tịch Hiệp hội có thể bổ nhiệm Quyền Tổng Thư ký cho đến khi được Ban chấp hành Hiệp hội phê chuẩn.

- Tổng Thư ký là người hoạt động chuyên trách nên có thể áp dụng hình thức tuyển dụng. Trong trường hợp này, nếu Tổng Thư ký chưa phải là thành viên Ban Chấp hành và Ban Thường trực thì khi Ban Chấp hành phê chuẩn vị trí Tổng Thư ký thì cũng đồng thời là sự phê chuẩn bổ sung Tổng Thư ký vào Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội.

Điều 26. Ban Kiểm tra

- Ban Kiểm tra gồm từ 3 đến 5 thành viên của Ban chấp hành và do Ban Chấp hành đề cử. Ban Kiểm tra bầu Trưởng ban để điều hành công việc của Ban.

- Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội và hội viên về việc thực hiện Điều lệ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường trực và làm báo cáo kiểm tra trước Ban Chấp hành và trước Đại hội.

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quyết định.

 

CHƯƠNG V

TÀI SẢN – TÀI CHÍNH

Điều 27. Tài chính của Hiệp hội hình thành từ các nguồn 

- Hội phí do hội viên đóng góp.

- Các khoản thu từ hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Các khoản hỗ trợ từ Ngân sách của tỉnh và Trung ương đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và các khoản hỗ trợ khác.

- Các hoạt động gây quỹ, tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 28: Sử dụng tài chính của Hiệp hội như sau: 

- Chi cho bộ máy  hoạt động để thực hiện các mục đích, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội.

- Chi tiền thù lao, bồi dưỡng, các chi phí về cơ sở vật chất và hoạt động của các bộ phận chuyên môn, các tổ chức thực hiện bên cạnh Hiệp hội.

- Đầu tư mở rộng hoạt động trong và ngoài nước phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

- Các chi phí khác.

Điều 29. Quản lý tài chính và tài sản của Hiệp hội

- Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản và ngân sách của Hiệp hội.

- Chủ tịch Hiệp hội có quyền phân công, giao quyền cho các Phó chủ tịch Hiệp hội, Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý tài chính, tài sản và ngân sách của Hiệp hội.

- Những người được Chủ tịch Hiệp hội phân công giao quyền về một số nhiệm vụ trong công tác quản lý tài chính, tài sản và ngân sách của Hiệp hội phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước Hiệp hội và trước pháp luật về những nội dung công việc mà mình được phân công, giao quyền.

 

CHƯƠNG VI

CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ

Điều 30. Thẩm quyền

Việc chia tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội do Đại hội quyết định và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn:

Điều 31. Tự giải thể

- Hiệp hội tự giải thể trong các trường hợp sau:

+ Hết thời hạn hoạt động.

+ Theo đề nghị của quá bán tổng số Hội viên chính thức.

+ Mục tiêu đã hoàn thành.

- Ban lãnh đạo Hiệp hội có trách nhiệm gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin đề nghị giải thể Hiệp hội và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Bị giải thể

Hiệp hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

- Hiệp hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng.

- Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo Hiệp hội không chấp hành.

- Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 33. Giải quyết tài chính – tài sản

- Hiệp hội tự giải thể, bị giải thể thì tài sản của Hiệp hội được giải quyết như sau:

+ Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ. tài sản, tài chính do nhà nước hỗ trợ mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ, thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

+ Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của Hội mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi Hội giải thể thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Đại hội quyết định theo quy định của Điều lệ Hội.

- Khi Hiệp hội được hợp nhất thành Hội mới hoặc sáp nhập vào Hội khác để thành Hội mới thì mọi tài sản, tài chính của Hiệp hội, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Hiệp hội được bàn giao cho Hội mới.

 

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 34. Khen thưởng

- Hiệp hội hoạt động có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thì được khen thưởng theo quy định của nhà nước

- Hội viên, các cá nhân tham gia hoạt động Hiệp hội có nhiều thành tích thì được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội và Nhà nước.

Điều 35. Kỷ luật

- Hội viên không tuân thủ điều lệ, không thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành và Ban thường trực. gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Hội thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: phê bình, khiển trách, cảnh cáo và xóa tên Hội viên.

- Các ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ban thường trực có hoạt động trái với điều lệ và quy định của Hiệp hội. bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: phê bình, khiển trách, cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên Ban Thường trực.

- Lãnh đạo, nhân viên Hiệp hội vi phạm các quy định của Hiệp hội và Hợp đồng lao động thì bị xét kỷ luật: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, hoặc buộc thôi việc hoặc truy tố trước pháp luật.

 

CHƯƠNG VIII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 36. Điều lệ này gồm 8 Chương 36 Điều, đã được Đại hội nhiệm kỳ III (2012 -2017) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

34945107
Hôm nay
Tất cả
11304
34945107